yükleniyor

Kvkk

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN WEB SİTE AYDINLATMA METNİ


Siz değerli web site ziyaretçilerimiz tarafından bu erişim esnasında bazı menülerde işlem yapılması durumunda işlenebilecek olan aşağıda belirtilen kısıtlı sayıdaki kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen hükümler ile web sitemizin “Kişisel Verilerin Korunması” kanuna bire bir uygun olarak işlenmekte, mevzuatın öngördüğü tüm tedbirler alınmak suretiyle en üst düzeyde korunmaktadır.

1. Veri Sorumlusu

TNT Dijital reklam Ajansı 

Şirket merkez adresi: Yakuplu Mah. Hürriyet Bul. No: 28/4 Beylikdüzü İSTANBUL

2. İşlenen Kişisel Verileriniz

 

KİMLİK VERİLERİ

 

 

AD SOYAD

 

İLETİŞİM VERİLERİ

 

 

MAİL ADRESİ – TELEFON NUMARASI

 

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirketimize ait “https://www.tntajans.com/” adresindeki web sitemizin belirli bölümlerinde yer alan çeşitli formlara bilgi girişi yapılmak suretiyle paylaşılabilecek iletişim verileri, bilgi girişi yapmış olduğunuz iletişim, şikayet, satın alma vb. formlar aracılığıyla beklediğiniz faydanın gerçekleştirilebilmesi, şikayet bildirimi iletilebilmesi ve geri dönüşünün yapılabilmesi ile bu konularda tarafınızla iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması İle İlgili Hususlar

Bu metnin 2. maddesinde sayılan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 a, c, ç bentleri ile 8/2 maddesinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi” kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere kanundaki istisna hükümleri uyarınca; ve diğer mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar ile ve kamu tüzel kişileri ile ve talep edilmesi halinde tüm adli birimler ile ve grup şirketleri ile paylaşılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Bu metnin 2. maddesinde sayılan kişisel verilerinizi, şirketimize ait “https://www.tntajans.com/ “adresindeki web sitemizin belirli bölümlerinde yer alan çeşitli formlarda karşınıza çıkan ekranda istenen bilgilerin tarafınızca elektronik ortamda doldurulması ve şirketimiz bilişim sistemlerine veri girişi yapmanız suretiyle topluyoruz.

Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 a, c, ç bentlerinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi” kapsamında kanundaki istisna hükümlerine dayanıldığını belirtmek isteriz

6. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama web sitemizde https://www.tntajans.com/ adresinde yer almakla birlikte kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla şirket merkez adresimiz olan Yakuplu Mah. Hürriyet Bul. No: 24/4 Beylikdüzü – İSTANBUL adresine web sitemizde bulunan “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak elden şahsen veya iadeli taahhütlü Posta ile veya Noter vasıtasıyla yazılı olarak talebinizi göndererek aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Düzeltme, silme veya yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep etme.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu KVK Kanunu’nun amir hükmü gereği yazılı olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede şirketimize KVK Kanunu’nun 13. maddesine dayalı olarak KVK Kanunu’nun yukarıda belirtilen 11. maddesindeki haklarını kullanmak kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek bizlere iletmeniz; talebinize ilişkin başvurunuzun daha hızlı ve etkili bir şekilde cevaplandırılmasını sağlayacaktır.

Bu çerçevede “yazılı” olarak şirketimize yapacağınız başvuruların, formun ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü mektupla, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle, iletilmesi gerekmektedir.

Ayrıca “İlgili Kişi Başvuru Formu”na https://www.tntajans.com/ adresli sitemiz üzerinden de ulaşabilirsiniz.

Hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için hemen bize ulaşın.

Iyzico İle Öde
X

Müşteri Paneli

Şifremi Unuttum!

Henüz Hesabınız Yok mu?

Hemen Hesap Oluştur!